Demontage

GEVAAR

danger

Gevaar door gezondheidsschadelijke media!

Gevaar van een bacteriële infectie!

 1. Desinfecteer het roerwerk na de demontage!
 2. Neem de informatie in het interne reglement in acht!

GEVAAR

danger

Levensgevaar door elektrische stroom!

Het niet juist handelen bij werkzaamheden aan elektrische installaties kan overlijden door een elektrische schok tot gevolg hebben!

 1. Laat werkzaamheden aan de elektrische installatie door een elektromonteur uitvoeren!
 2. Neem de lokale voorschriften in acht!

GEVAAR

danger

Levensgevaar door het gevaarlijke alleen werken!

Werkzaamheden in putten en nauwe ruimten, en werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat, zijn gevaarlijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen worden uitgevoerd!

 1. Voer deze werkzaamheden altijd samen met een andere persoon uit!

WAARSCHUWING

warning

Gevaar voor verbranding aan hete oppervlakken!

De motor kan tijdens het bedrijf heet worden. Er bestaat gevaar voor brandwonden.

 1. Laat de motor na het uitschakelen afkoelen tot de omgevingstemperatuur!

Draag tijdens de werkzaamheden de volgende beschermingsmiddelen:

 • Veiligheidsschoen: Beschermingsklasse S1 (uvex 1 sport S1)
 • Veiligheidshandschoen: 4X42C (uvex C500)
 • Zorg voor valbeveiliging!
 • Veiligheidshelm: EN 397 conform de norm, bescherming tegen laterale vervorming (uvex pheos)
 • (Bij toepassing van hijsmiddelen)

Als tijdens de werkzaamheden contact plaatsvindt met media die schadelijk zijn voor de gezondheid, moeten aanvullend de volgende beschermingsmiddelen worden gedragen:

 • Veiligheidsbril: uvex skyguard NT
  • Aanduiding montuur: W 166 34 F CE
  • Aanduiding glas: 0-0,0* W1 FKN CE
 • Ademhalingsbeschermingsmasker: Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

De aangegeven beschermingsmiddelen gelden als minimumeis. Neem het interne reglement in acht!
* Beschermingsniveau volgens EN 170 niet relevant voor deze werkzaamheden.