Plichten van de gebruiker

  • Stel de vereiste beschermingsuitrusting ter beschikking en zorg ervoor dat deze door het personeel wordt gedragen.
  • Vang bedrijfsstoffen op in geschikte reservoirs en voer deze conform de voorschriften af.
  • Voer gebruikte beschermende kleding conform de voorschriften af.
  • Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant. De toepassing van niet-originele onderdelen ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
  • Neem gelekte transportmedia en bedrijfsstoffen direct op en voer deze conform de lokaal geldende richtlijnen af.
  • Stel het benodigde gereedschap ter beschikking.
  • Bij de inzet van licht ontvlambare oplos- en reinigingsmiddelen zijn open vuur, direct zonlicht alsmede roken verboden.
  • Documenteer onderhoudswerkzaamheden in de revisielijst van de installatie.