Installatie

GEVAAR

danger

Gevaar door gezondheidsschadelijke media tijdens de montage!

Zorg ervoor dat de installatielocatie tijdens de montage schoon en gedesinfecteerd is. Let op de volgende punten wanneer het mogelijk is dat iemand in aanraking komt met media die schadelijk zijn voor de gezondheid:

 1. Draag een beschermingsuitrusting:
 2. Gesloten veiligheidsbril
 3. Mondbescherming
 4. Veiligheidshandschoenen
 5. Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.
 6. Neem de informatie in het interne reglement in acht!

GEVAAR

danger

Levensgevaar door het gevaarlijke alleen werken!

Werkzaamheden in putten en nauwe ruimten, en werkzaamheden waarbij valgevaar bestaat, zijn gevaarlijke werkzaamheden. Deze werkzaamheden mogen niet alleen worden uitgevoerd!

 1. Voer deze werkzaamheden altijd samen met een andere persoon uit!

VOORZICHTIG

Materiële schade door verkeerde bevestiging

Een onjuiste bevestiging kan de functie van het roerwerk nadelig beïnvloeden en het beschadigen.

 1. Gebruik ankerbouten als het roerwerk op betonnen constructies wordt bevestigd. Neem de montagevoorschriften van de fabrikant in acht! Volg nauwkeurig de temperatuurspecificaties en uithardtijden.
 2. Als de bevestiging plaatsvindt op stalen constructies, controleer dan of deze voldoende stevig zijn. Gebruik bevestigingsmateriaal dat stevig genoeg is!
  Gebruik geschikte materialen om elektrochemische corrosie te voorkomen!
 3. Draai alle schroefverbindingen stevig vast. Volg de specificaties voor de draaimomenten.
 • Draag beschermingsmiddelen! Neem het interne reglement in acht.
  • Veiligheidshandschoen: 4X42C (uvex C500)
  • Veiligheidsschoen: Beschermingsklasse S1 (uvex 1 sport S1)
  • Zorg voor valbeveiliging!
  • Veiligheidshelm: EN 397 conform de norm, bescherming tegen laterale vervorming (uvex pheos)
  • (Bij toepassing van hijsmiddelen)
 • Bereid de plaats van opstelling voor:
  • Schoon, vrij van grove vaste stoffen
  • Droog
  • Vorstvrij
  • Gedesinfecteerd
 • Laat de werkzaamheden altijd door twee personen uitvoeren.
 • Markeer het werkgebied.
 • Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied bevinden.
 • Gebruik bij een werkhoogte van meer dan 1 m (3 ft) een steiger met valpreventie.
 • Tijdens de werkzaamheden kunnen zich giftige of verstikkende gassen verzamelen:
  • Leef de beschermingsmaatregelen volgens het interne reglement na (neem bijv. een gasmelder mee en doe een gasmeting).
  • Zorg voor voldoende ventilatie.
  • Wanneer zich giftige of verstikkende gassen verzamelen, moet de werkplek onmiddellijk worden verlaten!
 • Hijsmiddel opstellen: vlak oppervlak, schoon, stevige ondergrond. De opslagplaats en de plaats van opstelling moeten probleemloos te bereiken zijn.
 • Bevestig de ketting of de draadkabel met een schakel aan de greep/het bevestigingspunt. Gebruik alleen bouwtechnisch goedgekeurde bevestigingsmiddelen.
 • Houd u niet op in het zwenkbereik van het hijswerktuig.
 • Leg alle aansluitkabels volgens de voorschriften aan. Van de aansluitkabels mag geen gevaar (struikelen, beschadiging tijdens het bedrijf) uitgaan. Controleer of de kabeldoorsnede en kabellengte passen bij de gekozen installatiewijze.
 • Neem de minimale afstanden tot wanden en aanwezige installaties in acht.