Opslag

GEVAAR

danger

Gevaar door gezondheidsschadelijke media!

Gevaar van een bacteriële infectie!

 1. Desinfecteer het roerwerk na de demontage!
 2. Neem de informatie in het interne reglement in acht!

WAARSCHUWING

warning

Gevaar voor letsel door scherpe randen!

Op de propellervleugels kunnen scherpe kanten ontstaan. Er bestaat gevaar voor snijletsel!

 1. Draag veiligheidshandschoenen!

VOORZICHTIG

Onherstelbare beschadiging door vochtindringing

Wanneer er vocht in de aansluitkabel binnendringt, worden de aansluitkabel en het roerwerk beschadigd! Dompel het uiteinde van de aansluitkabel nooit in een vloeistof en sluit deze tijdens de opslag goed af.

 • Plaats het roerwerk liggend (horizontaal) veilig op een stevige ondergrond.
 • Borg het roerwerk tegen omvallen en wegglijden!
 • Zet het roerwerk niet op de propeller. Zorg voor een groter platform wanneer de propeller een grotere diameter heeft.
  VOORZICHTIG! Materiële schade! De propeller en de as kunnen beschadigd raken!
 • Sla het roerwerk gedurende maximaal één jaar op. Als de opslag langer dan een jaar duurt, wordt u verzocht om contact op te nemen met de servicedienst.
 • Opslagvoorwaarden:
  • Maximaal: -15 °C tot +60 °C (5 tot 140 °F), max. luchtvochtigheid: 90 %, niet-condenserend.
  • Aanbevolen: 5 tot 25 °C (41 tot 77 °F), relatieve luchtvochtigheid: 40 tot 50 %.
  • Bescherm het roerwerk tegen direct zonlicht. Extreme hitte kan schade tot gevolg hebben!
 • Sla het roerwerk niet op in ruimtes waarin laswerkzaamheden worden uitgevoerd. De gassen en straling die daarbij worden gevormd, kunnen de elastomeeronderdelen en coatings aantasten.
 • Bescherm de aansluitkabel tegen knikken en beschadigingen. Let op de buigradius!
 • Draai de propeller regelmatig (2 x per jaar). Daardoor wordt voorkomen dat de lagers vast gaan zitten en wordt de smeerfilm van de mechanische afdichting ververst. LET OP! Draag veiligheidshandschoenen!