Plichten van de gebruiker

  • Neem lokaal geldende voorschriften voor ongevallenpreventie en veiligheid in acht.
  • Neem alle voorschriften voor werkzaamheden met zware lasten en onder gehesen lasten in acht.
  • Stel beschermingsmiddelen ter beschikking. Zorg ervoor dat de beschermingsmiddelen door het personeel worden gedragen.
  • Markeer het werkgebied.
  • Zorg ervoor dat er zich geen onbevoegde personen in het werkgebied bevinden.
  • Zet de werkzaamheden stop als het door de weersomstandigheden (bijv. ijsvorming, sterke wind) niet meer mogelijk is om veilig te werken.
  • Neem voor het bedrijf van afvalwatertechnische installaties de lokale voorschriften voor afvalwatertechniek in acht.
  • De bouwkundige constructie en/of de fundamenten moeten voldoende sterk zijn voor een veilige en functionele bevestiging. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een geschikte bouwkundige constructie!
  • Controleer de beschikbare tekeningen (installatieschema's, plaats van opstelling, toevoerverhoudingen) op volledigheid en juistheid.