Kasutaja kohustused

  • Tagada tuleb vajalik kaitsevarustus ning töötajad peavad seda kandma.
  • Töövedelikud tuleb koguda sobivatesse mahutitesse ning käidelda vastavalt eeskirjadele.
  • Kasutatud kaitsevarustus tuleb käidelda vastavalt eeskirjadele.
  • Kasutage ainult tootja originaalosasid. Muude kui originaalosade kasutamise korral loobub tootja igasugusest vastutusest.
  • Pumbatava vedeliku ja töövedelike lekke korral tuleb vedelikud kohe kokku koguda ja käidelda vastavalt kohalikele määrustele.
  • Vajalikud tööriistad peavad olema käeulatuses.
  • Plahvatusohtlike lahustite ja puhastusvahendite kasutamisel on lahtine tuli ning suitsetamine keelatud.
  • Dokumenteerige hooldustööd seadme ülevaatuste nimekirjas.