Elektriühendus

OHT

danger

Surmavate vigastuste oht elektrivoolu tõttu!

Ebapädev elektritööde tegemine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

 1. Laske elektritööd teha elektrikul.
 2. Järgige kohalikke eeskirju.

OHT

danger

Valest ühendamisest tingitud plahvatusoht!

 1. Segaja elektriühendused peavad olema alati väljaspool plahvatusohtlikku ala. Kui ühendus asub plahvatusohtlikus alas, tuleb ühendus viia läbi ex-loaga korpuse (süüte kaitseliik vastavalt standardile DIN EN 60079-0)! Eiramise korral plahvatuse tõttu surmavate vigastuste oht!
 2. Potentsiaalide võrdsustamiskaabel tuleb ühendada märgistatud maandusklemmi külge. Maandusklemm asub ühenduskaabli piirkonnas. Potentsiaali võrdsustamiskaabli jaoks tuleb kasutada vastavalt kohalikele eeskirjadele ette nähtud kaabli ristlõiget.
 3. Laske ühendus alati teha elektrikul.
 4. Elektriühenduste korral pöörake tähelepanu ka selle kasutusjuhendi plahvatusohtliku piirkonna kaitse peatüki lisas leiduvale täiendavale teabele!
 • Võrguühendus vastab andmesildil olevatele andmetele.
 • Toitepoolne sisend parempoolse pöördväljaga kolmefaasilisel vahelduvvoolumootoril (3~-mootor).
 • Ühenduskaabel tuleb paigaldada kohalike eeskirjade kohaselt ning võttes arvesse soonte kasutust.
 • Ühendage kõik seireseadised ja kontrollige nende toimimist.
 • Looge maandus kohalike eeskirjade kohaselt.