Paigaldus

OHT

danger

Paigaldamisel on tervist ohustavatest vedelikest tingitud oht!

Paigaldamisel veenduge, et paigalduskoht oleks puhas ja desinfitseeritud. Kui tekib kontakt tervist ohustavate vedelikega, tuleb järgida neid punkte.

 1. Kandke kaitsevarustust:
 2. Suletud kaitseprillid
 3. Mask
 4. Kaitsekindad
 5. Tilgad tuleb kohe kokku koguda.
 6. Järgige tööeeskirjades olevaid andmeid!

OHT

danger

Üksinda töötamine on eluohtlik!

Šahtides ja kitsastes ruumides, aga ka allakukkumisohtlikes kohtades töötamine on ohtlik. Neid töid ei tohi teha üksinda!

 1. Tehke töid ainult koos teise isikuga!

ETTEVAATUST

Valest kinnitamisest tulenev materiaalne kahju

Vigane kinnitamine võib mõjutada segaja tööd ja seda kahjustada.

 1. Kui kinnitamine toimub betoonkonstruktsioonide külge, siis tuleb kinnitamiseks kasutada ühendusankruid. Järgige tootja paigalduseeskirju! Pidage rangelt kinni temperatuuriandmetest ja kivistumisaegadest.
 2. Kui kinnitamine toimub teraskonstruktsioonile, kontrollige, et konstruktsioon oleks piisavalt tugev. Kasutage piisava tugevusega kinnitusmaterjale!
  Kasutage elektrokeemilise korrosiooni vältimiseks sobivaid materjale!
 3. Keerake kõik keermesühendused tugevalt kinni. Järgige pöördemomendi andmeid.
 • Kandke kaitsevarustust! Järgige tööeeskirja.
  • Kaitsekindad: 4X42C (uvex C500)
  • Turvajalatsid: Kaitseaste S1 (uvex 1 sport S1)
  • Paigaldage kukkumisvastased vahendid.
  • Kaitsekiiver: EN 397 normikohane, kaitse külgmise deformeerumise eest (uvex pheos)
  • (tõsteseadmete kasutamise korral)
 • Paigalduskoha ettevalmistamine
  • Puhas, suurtest tahketest osistest puhastatud
  • Kuiv
  • Külmakindel
  • Desinfitseeritud
 • Töötage alati kahe inimesega.
 • Märgistage tööala.
 • Hoidke loata inimesed tööalast eemal.
 • Kui töötamise kõrgus on üle 1 m (3 ft), kasutage kukkumisvastaste vahenditega varustatud tellinguid.
 • Töö ajal võivad koguneda mürgised või lämmatavad gaasid.
  • Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed (mõõtke gaase, võtke kaasa gaasihoiatusseade).
  • Tagage piisav ventilatsioon.
  • Mürgiste või lämmatavate gaaside kogunemisel lahkuge kohe töökohast.
 • Tõsteseadmete ülespanekul: tasane pind, puhas kindel aluspind. Ladustus- ja paigalduskoht peavad olema vabalt ligipääsetavad.
 • Kinnitage kett või tross seekliga käepideme/kinnituspunkti külge. Kasutada tohib ainult ehitustehniliselt lubatud kinnitusvahendeid.
 • Ärge viibige tõstemehhanismi pöördealas.
 • Paigaldage kõik ühenduskaablid eeskirjade kohaselt. Ühenduskaablitest ei tohi tuleneda mingit ohtu (komistuskohad, kahjustused töötamise ajal). Kontrollige, et kaabli ristlõige ja kaabli pikkus oleksid piisavad valitud paigaldusviisile.
 • Pidage kinni seinte ja olemasolevate paigaldiste miinimumkaugustest.