Paigaldamine/eemaldamine

 • Paigaldage kukkumisvastased vahendid.
 • Kinni tuleb pidada kasutuskohas kehtivatest tööohutus- ja õnnetuste vältimise seadustest ja eeskirjadest.
 • Tähistage ja tõkestage tööpiirkond.
 • Hoidke tööala jäävaba.
 • Eemaldage tööalast esemed.
 • Hoidke loata inimesed tööalast eemal.
 • Kui ilmastikutingimused ohutut tööd ei võimalda, katkestage töö.
 • Töötage alati kahe inimesega.
 • Kui töötamise kõrgus on üle 1 m (3 ft), kasutage kukkumisvastaste vahenditega varustatud tellinguid.
 • Õhutage suletud ruume piisavalt.
 • Suletud ruumides või ehitistes võivad tekkida mürgised või lämmatavad gaasid. Võtke tööeeskirjade kohased kaitsemeetmed, nt võtke kaasa gaasihoiatusseade.
 • Kui on plahvatusoht, ärge tehke keevitustöid või töid elektriliste seadmetega.
 • Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
 • Kõik pöörlevad osad peavad olema seisatud.
 • Desinfitseerige toode.