Hooldustööd

  • Toode tuleb lahutada vooluvõrgust ja kindlustada soovimatu taassisselülitamise vastu.
  • Desinfitseerige toode.
  • Tehke hooldustöid puhtas, kuivas ja hästi valgustatud kohas.
  • Teha tuleb ainult neid hooldustöid, mida on kirjeldatud selles paigaldus- ja kasutusjuhendis.
  • Kasutage ainult tootja originaalosasid. Muude kui originaalosade kasutamise korral loobub tootja igasugusest vastutusest.
  • Pumbatava vedeliku ja töövedeliku lekke korral tuleb vedelikud kohe kokku koguda ja käidelda kohalike eeskirjade kohaselt.